Od Zera Do Developera, jak wejść w branżę IT, przebranżowić się i zostać programistą baz danych i SQL. Andrzej Śmigielski.

 

Zaprogramuj sobie przyszłość...

Ms SQL Server Bazy Danych T-SQL

Ms SQL Server - Poziom Zaawansowany

Miejsce: Szkolenie zdalne / Stacjonarne
Czas trwania: 3 dni
Liczba godzin: 24
Start: 9:00

CEL SZKOLENIA

          Szkolenie to ma na celu naukę wyciągania danych w sposób analityczny za pomocą partycjonowania danych oraz z wykorzystaniem różnego rodzaju obiektów bazodanowych, w tym również tymczasowych. Uczestnicy poznają także zasadę działania transakcji łącznie z współbieżnością i obsługą blokowania za pomocą poziomów izolacji oraz nauczą się obsługiwać i przechwytywać błędy. Szkolenie to uczy także wykorzystywać możliwości wyszukiwania pełnotekstowego wykorzystującego semantykę statystyczną.

PROFIL UCZESTNIKA

          Szkolenie przeznaczone jest dla programistów baz danych, którzy chcą operować danymi w bazie w zaawansowany sposób wykorzystując rozbudowane obiekty i dostępne funkcje analityczne oraz profesjonalnie obsługiwać i przechwytywać błędy.

WYMAGANIA WSTĘPNE

          Od uczestników szkolenia wymagana jest zarówno znajomość środowiska Windows jak i podstaw działania relacyjnych baz danych.

CZAS TRWANIA

▪ 3 dni po 8 godzin szkoleniowych
▪ Start: godzina 9:00
▪ Zakończenie: około godziny 16:00
▪ W tym około dwie krótkie przerwy (po 10-15 minut) i jedna długa, obiadowa około 30-45 minut.

RODZAJ SZKOLENIA

▪ Zdalne
▪ Stacjonarne w siedzibie firmy
▪ Stacjonarne u Klienta

SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA

          Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów i ćwiczeń praktycznych oraz case’ów i zadań.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

          Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
▪ będzie umiał wyciągać interesujące go dane z bazy w sposób analityczny
▪ będzie potrafił w pełni wykorzystywać transakcje
▪ będzie wiedział jak zaczytywać oraz zapisywać dane z/do plików
▪ będzie znał wszystkie możliwości dotyczące obsługi i przechwytywania błędów.

DODATKOWE MATERIAŁY

          Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wszystkie wymagane pliki i skrypty oraz dostanie dodatkowe materiały w formie e-Book’a wraz z dodatkowymi plikami, skryptami, ćwiczeniami i zadaniami.

PLAN SZKOLENIA

01. PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA PROGRAMISTYCZNEGO
   ➡ SQL Server Configuration Manager
   ➡ SQL Server Management Studio (SSMS)
   ➡ Utworzenie bazy danych na potrzeby niniejszego szkolenia
   ➡ Przygotowanie DBO i danych

02. IMPORT DANYCH Z PLIKÓW PŁASKICH
   ➡ Opcja BULK INSERT i dostępne argumenty

03. KONFIGURACJA INSTANCJI SQL SERVER
   ➡ STARTUP PARAMETERS

04. ZAPIS WYNIKU ZAPYTANIA DO PLIKU PŁASKIEGO
   ➡ Polecenie sqlcmd i findstr

05. OBIEKTY TYMCZASOWE
   ➡ Tabele tymczasowe lokalne i globalnej
   ➡ Zmienne skalarne i tabelaryczne (tablicowe)
   ➡ Inne obiekty tymczasowe

06. WIDOKI
   ➡ Rodzaje i argumenty VIEW

07. KURSORY
   ➡ CURSOR: właściwości oraz plusy (+) i minusy (-)

08. SEKWENCJE
   ➡ Właściwości SEQUENCE

09. OBSŁUGA I PRZECHWYTYWANIE BŁĘDÓW
   ➡ ERROR MESSAGE, RAISERROR, TRY i CATCH, THROW

10. OPERATORY RELACYJNE
   ➡ Operatory: PIVOT i UNPIVOT

11. PARTYCJONOWANIE DANYCH
   ➡ Klauzula OVER
   ➡ Klauzule ramki
   ➡ Funkcje okna

12. PODPOWIEDZI DLA SERWERA
   ➡ Podstawowe hint’y

13. TRANSAKCJE
   ➡ Właściwości ACID
   ➡ Sterowanie transakcjami: BEGIN, COMMIT, ROLLBACK
   ➡ Zagnieżdżanie transakcji i XACT_ABORT

14. WSPÓŁBIEŻNOŚĆ I BLOKOWANIE
   ➡ Problemy dotyczące współbieżności
   ➡ Poziomy izolacji: TRANSACTION ISOLATION LEVEL

15. DYNAMICZNE WIDOKI I FUNKCJE
   ➡ Dynamic Management View (DMV)
   ➡ Dynamic Management Function (DMF)

16. WYSZUKIWANIE PEŁNOTEKSTOWE
   ➡ Full-Text Search (FTS)
   ➡ Predykaty: FREETEXT, CONTAINS
   ➡ Funkcje: FREETEXTTABLE, CONTAINSTABLE
   ➡ TEZAURUSY, STOPLISTA, STOPWORDS

 

Zaprogramuj sobie przyszłość...