Od Zera Do Developera, jak wejść w branżę IT, przebranżowić się i zostać programistą baz danych i SQL. Andrzej Śmigielski.

 

Zaprogramuj sobie przyszłość...

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „od-zera-do-developera.pl”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem strony internetowej www.od-zera-do-developera.pl, zwanym dalej „Serwisem”.
Pod pojęciem “Serwisu” należy rozumieć także wszystkie poddomeny (subdomeny) adresu internetowego od-zera-do-developera.pl.
Serwis prowadzony jest przez firmę „online-PROJECT Sp. z o.o.” z siedzibą: 59-700 Bolesławiec, ul. Sadowa 33, NIP: 612-187-40-95, REGON: 389025381, KRS: 0000905148, Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, zwaną dalej „Administratorem Serwisu”.

2. Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres strony internetowej: www.od-zera-do-developera.pl; e-mail: smigielski.andrzej@gmail.com; adres korespondencyjny: 59-700 Bolesławiec, ul. Sadowa 33.

3. Każda osoba przed dokonaniem zakupu w Serwisie powinna zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

§ 2

Definicje

• Serwis – serwis internetowy pod adresem www.od-zera-do-developera.pl wraz z wszystkimi informacjami oraz dokumentami i plikami dostępnymi na stronach serwisu internetowego.

• Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.

• Administrator Serwisu – osoba lub firma prowadząca Serwis.

• Administrator Danych – osoba fizyczna lub prawna przetwarzająca Dane Osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych.

• Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis lub osoba dokonująca rejestracji w Serwisie w celu otrzymania darmowych treści promocyjnych lub informacji handlowych, a także osoba mogąca dokonać zakupu.

• Klient – to Użytkownik Serwisu po dokonaniu zakupu, który także może dokonać dalszych zakupów.

• Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Serwisem umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

• Produkt – to informacje tekstowe oraz graficzne w wersji elektronicznej, takie jak skrypty do programowania baz danych, pliki graficzne, infografiki, pliki PDF oraz inne pliki wchodzące w skład programowania baz danych o charakterze naukowym, edukacyjnym.

§ 3

Warunki techniczne

1. Dokonywanie zakupów w Serwisie wymaga od Użytkownika/Klienta posiadania prawidłowego oraz aktywnego maila, czyli konta poczty elektronicznej.

2. W celu prawidłowego działania Serwisu urządzenie końcowe Użytkownika/Klienta (czyli komputer, tablet, smartfon, smart TV, czy jakiekolwiek inne urządzenie umożliwiające korzystanie z internetu), za pomocą którego odwiedzany jest Serwis lub dokonywane są w Serwisie zakupy Produktów, powinno spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

• posiadanie działającego bezprzewodowego lub stałego połączenia internetowego o szybkości pobierania danych pozwalających na prawidłowe wyświetlanie się wszystkich elementów Serwisu;

• system operacyjny, przeglądarkę internetową, procesor oraz pamięć operacyjną umożliwiające prawidłowe przeglądanie stron internetowych.

W przypadku komputerów zaleca się korzystanie z najnowszego systemu operacyjnego, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń zaleca się korzystać z systemów operacyjnych na bieżąco aktualizowanych, czyli także umożliwiających prawidłowe przeglądanie stron internetowych. Procesor w urządzeniu powinien posiadać częstotliwość taktowania minimum 800 MHz, pamięć operacyjna powinna być minimum 1 GB. Dostępne wolne miejsce na dysku, karcie czy samym urządzeniu także powinno pozwalać na prawidłowe działanie stron internetowych.

• w przypadku przeglądarek internetowych musi być zaakceptowana opcja korzystania z plików cookies oraz JavaScript.

• powyższe kryteria dotyczące zarówno urządzeń jak i oprogramowania dotyczą własności osób odwiedzających Serwis, a sam Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia tych urządzeń i oprogramowania.

§ 4

Rodzaj i zakres działalności Serwisu

1. Serwis prowadzi sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet, a asortyment to szeroko pojęta nauka, wiedza, edukacja z zakresu projektowania oraz programowania baz danych.

2. Przedmiotem sprzedaży są Produkty/Usługi umieszczone w części Serwisu dostępnej po dokonaniu zakupu.

3. Dostęp do Produktów/Usług umieszczonych w części Serwisu dostępnej po dokonaniu zakupu dostarczany jest Użytkownikowi/Klientowi Serwisu, do którego dostaje dostęp (czyli login i hasło) za pośrednictwem poczty e-mail, na wskazany przez Użytkownika/Klienta adres poczty elektronicznej.

4. Dostęp do Produktów/Usług może być również przekazany jako link na  wskazany adres e-mail przez Użytkownika/Klienta podany podczas składania zamówienia. W takim przypadku jest to link do spakowanego folderu zabezpieczony dodatkowo hasłem.

5. W celu prawidłowego korzystania ze skryptów programistycznych wymagane jest posiadanie zainstalowanego silnika bazodanowego jakim jest SQL Server Developer, najlepiej w wersji minimum 2019.

§ 5

Polityka prywatności

1. Użytkownik/Klient wypełniając formularz zakupu wyraża zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie Jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora Danych w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu jak i świadczonych na jego podstawie Usług.

2. Administratorem Danych osobowych jest firma „online-PROJECT Sp. z o.o.” z siedzibą: 59-700 Bolesławiec, ul. Sadowa 33, NIP: 612-187-40-95, REGON: 389025381, KRS: 0000905148, Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS.

3. Gromadzone są tylko te dane osobowe, które Użytkownik/Klient podał dobrowolnie. Dane są przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

• zawarcia umowy sprzedaży zakupionych Produktów/Usług umieszczonych w części Serwisu dostępnej po dokonaniu zakupu;

• nadania oraz udostępnienia Użytkownikowi/Klientowi danych do logowania (tj. login i hasło), na który Użytkownik/Klient złożył zamówienie;

• automatycznego wystawienia oraz wysłania drogą elektroniczną dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży zakupionych Produktów/Usług umieszczonych w części Serwisu dostępnej po dokonaniu zakupu, w informatycznym, zewnętrznym systemie, więc dane osobowe Użytkownika/Klienta po przekazaniu do zewnętrznego systemu przetwarzane są na zasadach określonych przez podmiot współpracujący.

4. Użytkownik/Klient dokonując subskrypcji newslettera (poprzez podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora Danych) podczas procesu rejestracji lub składania zamówienia oraz wyrażając zgodę na jego otrzymywanie, tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W każdej chwili Użytkownik/Klient może z subskrypcji zrezygnować, klikając w link anulujący subskrypcję, który znajduje się w stopce każdego newslettera.

5. Zgromadzone dane osobowe mogą być wykorzystywane także w celach promocyjnych oraz marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi/Klientowi oferty handlowej Serwisu jak i innych informacji marketingowych związanych z Serwisem.

6. Zgromadzone dane są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Administrator Danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa tych danych.

7. W każdej chwili Użytkownik/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ma prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

8. Użytkownik/Klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednak odmowa podania danych osobowych uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Użytkownika/Klienta usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Użytkownikiem/Klientem a Serwisem.

9. Podczas odwiedzania Serwisu przez Użytkownika/Klienta wykorzystywane są pliki cookies wysyłane z systemu Serwisu do urządzenia, z którego korzysta Użytkownik/Klient w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Pliki te mogą zawierać takie informacje jak żądanie sieciowe, adres IP Użytkownika/Klienta, typ oraz język przeglądarki wraz z datą i godziną przesłania żądania.
Za pomocą tych informacji podnoszona jest jakość usług oferowanych przez Serwis, dzięki między innymi identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników/Klientów. Użytkownik/Klient może zabronić odbierania plików cookies, ale przez to pozostanie anonimowy, a w efekcie Serwis nie będzie miał możliwości identyfikacji Użytkownika/Klienta ani Jego preferencji. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w polityce prywatności Serwisu.

10. Serwis oferuje Produkty/Usługi za pośrednictwem publicznej sieci Internet, w związku z tym Użytkownik/Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z tego, że korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem/Klientem i oświadcza także, że w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów spowodowanych działaniem osób trzecich Użytkownik/Klient nie będzie miał żadnych roszczeń do Serwisu.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Użytkownikowi/Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Użytkownikowi/Klientowi specyfikacji zamówienia lub dowodu zakupu. Za przyczyny techniczne uniemożliwiające sfinalizowanie zamówienia, leżące po stronie Użytkownika/Klienta albo po stronie operatora poczty elektronicznej Serwis nie odpowiada.

§ 6

Zasady dokonywania zakupów w Serwisie

1. Informacje dotyczące między innymi prezentowanych Produktów/Usług, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane na stronie internetowej Serwisu, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Użytkownik/Klient przed dokonaniem zakupu Produktów/Usług umieszczonych w części Serwisu dostępnej po dokonaniu zakupu oświadcza, że:

• zapoznał się z dokładnym opisem danego Produktu/Usługi oraz że z pełną świadomością oraz odpowiedzialnością dokonuje transakcji dotyczącej zawarcia umowy sprzedaży;

• akceptuje łączną cenę zamówionych Produktów/Usług;

• akceptuje zarówno sposób jak i terminu zapłaty;

• akceptuje rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez Serwis zamówionych Produktów/Usług przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy;

• dokonując zakupu na warunkach promocyjnych akceptuje brak możliwości reklamacji oraz odstąpienia od umowy;

• zaznaczając zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia zamówionych Produktów/Usług przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy jest świadomy, że przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę i spełnił świadczenie, w związku z czym Użytkownik/Klient akceptuje utratę prawa odstąpienia od umowy.

3. Sfinalizowanie zakupu Produktu/Usługi w Serwisie wymaga rejestracji lub zalogowania się w Serwisie przez Użytkownika/Klienta.

4. Złożenie zamówienia odbywa się po dokładnym zapoznaniu się przez Użytkownika/Klienta z wszystkimi informacjami określonymi w treści niniejszego Regulaminu za pomocą formularza dostępnego na stronie Serwisu. Użytkownik/Klient dobrowolnie podaje następujące dane: Imię wraz z nazwiskiem lub nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, kraj, dokładne dane adresowe, nazwę konta i hasło (w przypadku pierwszego zakupu), ewentualne uwagi dotyczące zamówienia, na przykład dane do wystawienia faktury.
Tym samym Użytkownik/Klient oświadcza, że podane przez niego dane do zawarcia umowy sprzedaży Produktów/Usług są prawidłowe oraz prawdziwe.

5. Wszystkie podane ceny na stronie Serwisu w polskiej domenie www.od-zera-do-developera.pl podane są w złotych polskich.

6. Zamówienie przez Użytkownika/Klienta uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Serwis przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika/Klienta przesłanego automatycznie po złożeniu tego zamówienia na adres e-mail podany przez Użytkownika/Klienta w formularzu zamówienia.

7. Serwis może wstrzymać przyjęcie złożonego przez Użytkownika/Klienta zamówienia w sytuacji wystąpienia podejrzenia co do prawdziwości lub prawidłowości podanych przez Użytkownika/Klienta danych w formularzu zamówienia. W takim przypadku Serwis postara się niezwłocznie skontaktować z Użytkownikiem/Klientem w celu wyjaśnienia wątpliwości.

8. Zarówno Użytkownik/Klient oraz Serwis związani są ceną Produktów/Usług, jakie obowiązują w chwili złożenia zamówienia na dane Produkty/Usługi.

9. Serwis honoruje płatności za pomocą zewnętrznego systemu płatności elektronicznych a sama sprzedaż jest w 100% zautomatyzowana.

10. Umowa wchodzi w życie w chwili dokonania wpłaty przez Użytkownika/Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

11. Zakupiony Produkt/Usługa jest przekazywany przez Serwis Użytkownikowi/Klientowi jak najszybciej po złożonym zamówieniu oraz po dokonaniu przez Użytkownika/Klienta płatności oraz wysłaniu przez Serwis potwierdzenia przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika/Klienta przesłanego automatycznie po złożeniu tego zamówienia na adres e-mail podany przez Użytkownika/Klienta w formularzu zamówienia.

12. Wraz z zakupionymi Produktami/Usługami wysyłane jest elektroniczne potwierdzenie dokonania zakupu oraz faktura. Użytkownik/Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych oraz pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia dokumentu zakupu jakim jest faktura, i są to następujące dane: Imię i Nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy, w przypadku firm numer NIP.

13. Każdy rejestrujący się lub dokonujący zamówienia Użytkownik/Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

14. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także informacje handlowe o nowych Produktach/Usługach Serwisu, o promocjach Serwisu mogą być przesyłane Użytkownikom/Klientom, jednak Serwis zadba o to, aby informacje te nie były wysyłane z dużą częstotliwością.

15. Zamówienie jest realizowane poprzez umożliwienie Użytkownikowi/Klientowi dostępu do Produktów/Usług na czas nieokreślony.

16. Za brak dostępu do Produktów/Usług spowodowanych winą nie leżącą po stronie Serwisu, a w szczególności spowodowanych przez dostawców internetu, firmy hostingowe lub spowodowanych przez różne klęski żywiołowe Serwis nie odpowiada.

17. Za brak płatności lub niedostarczenie e-maila z zakupionym Produktem/Usługą spowodowane winą nie leżącą po stronie Serwisu, a w szczególności spowodowanych przez dostawców internetu, firmy hostingowe, firmy współpracujące z Serwisem lub spowodowane przez różne klęski żywiołowe Serwis nie odpowiada.

18. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Użytkownika/Klienta e-maila z zakupionymi Produktami/Usługami z przyczyn leżących po stronie Użytkownika/Klienta, a w szczególności w sytuacji gdy wiadomość e-mail wysłana przez Serwis zostanie automatycznie oznaczona jako „spam”.

19. Zakup Produktu/Usługi uznaje się za wykonany, gdy Użytkownik/Klient otrzyma dane dostępowe do zakupionych Produktów/Usług.

20. Użytkownik/Klient zobowiązuje się do nie rozpowszechniania oraz nie publikowania zakupionych Produktów/Usług osobom trzecim w różnego rodzaju mediach oraz na różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, eventach czy webinarach.

21. Wszystkie treści oraz materiały elektroniczne w tym pliki i skrypty SQL są objęte prawami autorskimi należącymi do Serwisu. Po rozwiązaniu umowy poprzez reklamację lub odstąpienie od umowy Klient/Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich treści oraz materiałów elektronicznych w tym plików i skryptów SQL ze wszystkich nośników, na których je umieścił.

22. Serwis gwarantuje, że wszystkie udostępnione pliki w ramach Produktów/Usług są w pełni bezpieczne.

§ 7

Reklamacje

1. Użytkownik/Klient będący Konsumentem w zakresie reklamacji może realizować uprawnienia określone przepisami, Kodeksem Cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014r. poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014r.).

2. Reklamacje związane z zakupem Produktów/Usług mogą być składane drogą mailową na adres smigielski.andrzej@gmail.com.

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłaszana wada jest nieistotna, Użytkownik/Klient nie może odstąpić od umowy.

4. Składając reklamację, wymagane jest podanie przez Użytkownika/Klienta następujących danych: imię i nazwisko Użytkownika/Klienta, adres, inne dane pozwalające na zidentyfikowanie przedmiotu sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot oraz przyczynę reklamacji.

5. Zgłaszane przez Użytkownika/Klienta reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od chwili ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Użytkownika/Klienta.

6. Użytkownik/Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika/Klienta adres e-mail.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, czyli od momentu, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy. Do zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór został dołączony do niniejszego Regulaminu jako załącznik nr 1.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować firmę „online-PROJECT Sp. z o.o.”, adres 59-700 Bolesławiec, ul. Sadowa 33, NIP: 612-187-40-95, REGON: 389025381, KRS: 0000905148, Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, e-mail: smigielski.andrzej@gmail.com, telefon: 531-527-572 o swojej decyzji o chęci odstąpienia od umowy zawartej wedle niniejszego Regulaminu w drodze jednoznacznego oświadczenia, które może zostać przesłane pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, czyli od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu/Usługi.

3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Konsumentowi między innymi w następujących przypadkach:

• o świadczenie Usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy obowiązującej wedle niniejszego Regulaminu Klientowi zwracane są dokonane płatności w ramach tej umowy najszybciej, jak to tylko będzie możliwe, ale w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o decyzji Klienta dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy z Serwisem.

5. Serwis dokonaje zwrotu płatności w analogiczny sposób w jaki nastąpiła zapłata przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania tego zwrotu, i zwrot ten nie wiążę się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Serwisu.

6. Serwis lub osoba odpowiedzialna może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Serwisowi lub osobie odpowiedzialnej dowodu jej odesłania.

7. W efekcie odstąpienia od umowy Klientowi odbierane są uprawnienia do korzystania z nadanego dostępu do zakupionych Produktów/Usług w Serwisie.

§ 9

Postanowienia końcowe i informacje dotyczące możliwości ewentualnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ani wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw przysługujących Klientowi będącemu Konsumentem na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014r. poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014r.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964r. nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji można znaleźć na stronach internetowych należących do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem internetowym www.uokik.gov.pl.

4. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystania z rozpatrywania reklamacji za pomocą Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.spsk.wiih.org.pl.

5. Klient będący Konsumentem ma także prawo do skorzystania z rozpatrywania reklamacji za pomocą takich organizacji jak Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl) czy też Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org).

Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wzór formularza odstąpienia od umowy:

NADAWCA:ADRESAT:
Imię i nazwisko / Nazwa firmy Klienta
Adres Klienta
Ulica Klienta
NIP i REGON
Telefon
E-mail
„online-PROJECT Sp. z o.o.”
59-700 Bolesławiec, Ul. Sadowa 33
NIP: 612-187-40-95
REGON: 389025381
E-mail: smigielski.andrzej@gmail.com
WWW: od-zera-do-developera.pl
 
OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów/Usług:
– nazwa Produktu/Usługi 1
– nazwa Produktu/Usługi 2
– nazwa Produktu/Usługi 3
Data zawarcia Umowy
Numer Zamówienia

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO „od-zera-do-developera.pl”

 Serwis zapewnia ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.).

1). Zasady Ogólne:

1. Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z Serwisu od-zera-do-developera.pl z zastrzeżeniem sobie prawa do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, i jeżeli taka zmiana nastąpi to na końcu niniejszej Polityki Prywatności będzie informacja o dacie wprowadzenia zmian.

2. Każdego Użytkownika/Klienta zarówno Serwisu jak i newslettera należącego do od-zera-do-developera.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, z którą Użytkownik/Klient powinien się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a korzystanie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności.

3. Jeżeli Użytkownik/Klient nie zgadza się z Polityką Prywatności, to w takim przypadku nie powinien korzystać z Serwisu, ani nie powinien zapisywać się do newslettera należącego do od-zera-do-developera.pl, nie powinien także dokonywać zakupów Produktów/Usług oferowanych przez od-zera-do-developera.pl.

4. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko i wyłącznie Serwisu i/lub strony internetowej należącej do domeny internetowej od-zera-do-developera.pl.

2). Dane Osobowe:

1. Użytkownik/Klient podczas korzystania z Serwisu należącego do od-zera-do-developera.pl może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, zazwyczaj za pomocą wypełnienia pól w formularzach. Charakter podawanych danych przez Użytkownika/Klienta w formularzach jest dobrowolny.

2. Serwis od-zera-do-developera.pl przetwarza dane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Podanie przez Użytkownika/Klienta swoich danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych (na dobrowolnie podany adres e-mail i/lub numer telefonu) przez Serwis od-zera-do-developera.pl.

3. W przypadku chęci otrzymania darmowych Produktów/Usług najczęstsze dane, o które jest proszony Użytkownik/Klient, to imię oraz adres e-mail, natomiast w przypadku danych podawanych podczas składania zamówień płatnych Użytkownik/Klient jest proszony o podanie pełnych danych osobowych, które są wymagane do sfinalizowania zamówienia oraz wystawienia dokumentu zakupu.

4. Serwis od-zera-do-developera.pl wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu, więc niepodanie wymaganych danych skutkuje zablokowaniem czynności, których te dane dotyczyły.

5. W przypadku dokonania zakupu przez Użytkownika/Klienta, Serwis od-zera-do-developera.pl udostępniania dane osobowe Użytkownika/Klienta tylko podmiotom będącym w ścisłej współpracy z Serwisem i współpraca ta wymagana jest tylko i wyłącznie w celu możliwości sfinalizowania procesu zakupowego i dotyczy automatycznego wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży zakupionych Produktów/Usług umieszczonych w części Serwisu dostępnej po dokonaniu zakupu. Dane osobowe Użytkownika/Klienta po przekazaniu do informatycznego, zewnętrznego systemu odpowiadającego za automatyczne wystawianie oraz wysyłanie dokumentów sprzedażowych, przetwarzane są na zasadach określonych przez podmiot współpracujący z Serwisem.

3). Pliki Cookies:

1. Serwis od-zera-do-developera.pl wykorzystuje pliki Cookies, które są małymi plikami tekstowymi wysyłanymi do urządzenia Użytkownika/Klienta, z którego odwiedzany jest Serwis, identyfikując Użytkownika/Klienta w taki sposób, aby korzystanie z Serwisu było dostosowane do potrzeb Użytkownika/Klienta, wygodne oraz spersonalizowane.

2. Pliki Cookies mogą także zbierać informacje o charakterze statystycznym, wydajnościowym lub funkcjonalnym.

3. Pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla urządzenia Użytkownika/Klienta ani dla Jego danych.

4. Żeby Serwis od-zera-do-developera.pl mógł prawidłowo działać, to przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik/Klient musi akceptować pliki Cookies. Nie można także plików Cookies usuwać z urządzenia, z którego korzysta Użytkownik/Klient.

5. Osoby trzecie, w tym Facebook mogą wykorzystywać pliki Cookies oraz inne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z Serwisu i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Użytkownik może wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o nich ale nie spowoduje to nie wyświetlania się innych reklam. Więcej informacji na ten temat można sprawdzić na stronach http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/

4). Pozostałe informacje:

1. Serwis od-zera-do-developera.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom/Klientom, których dane kontaktowe posiada, wiadomości e-mail: zawierających przede wszystkim informacje tematycznie związane bezpośrednio z Serwisem; dotyczące nowych Produktów/Usług; informujących o różnego rodzaju zmianach; zawierających informacje o dostępnych promocjach; z treściami „luźnymi”, np. życzenia czy informacje osobiste; będące informacjami komercyjnymi, które mogą być wysłane poprzez opłacenie przez Klientów lub Partnerów Serwisu od-zera-do-developera.pl.

2. Wszystkie informacje zarówno tekstowe jak i graficzne udostępnione na stronach Serwisu od-zera-do-developera.pl należy postrzegać w charakterze zabawy.

Data aktualizacji Regulaminu: 2024-02-18

 

 

Zaprogramuj sobie przyszłość...